ATENCIÓ PRECOÇ 
Intervenir el més aviat possible

L'atenció precoç és aquell conjunt d’intervencions que es realitzen amb els nens més petits, fins als 6 anys, i que van encaminades a prevenir o tractar els problemes de desenvolupament psicomotriu. Sovint es parla també d’intervenció primerenca, estimulació precoç, o termes similars. 

Els nens amb més risc de patir retards en el seu desenvolupament són: 

Nens prematurs o que han nascut en un part difícil. 
Nens diagnosticats de síndrome de Down, síndrome de Williams, altres síndrromes, problemes auditius o visuals… 
Nens que han patit malalties importants durant els primers anys de vida 
Nens amb poca estimulació deguda a llargs períodes d’hospital•lització o a altres factors.

Els principals problemes a tractar són la baixa capacitat d’atenció, les dificultats motrius (moviments poc coordinats, dificultats per caminar, dificultat en els moviments fins), els problemes de relació (poc interès per comunicar-se, retards o dificultats en el llenguatge parlat) i el retard en l’aprenentatgea nivell cognitiu.

Al Centre Auca, realitzem l'atenció precoç a través de la musicoteràpia, doncs les activitats musicals són útils en el treball amb nens petits per que són un estímul per l’aprenentatge (ajuden a memoritzar i entendre conceptes bàsics, paraules, que formen part de les cançons o dels jocs musicals i que el nen va assimilant a mida que realitza les activitats), i a més ofereixen una pauta que serveix com a estructura no només per fer música sino també per aprendre a respirar, a moure’s coordinadament, a relacionar-se i comunicar-se amb els altres, etc.

L’estimulació precoç, estimulació primerenca o estimulació infantil són un conjunt d’activitats que s’apliquen de forma programada per actuar sobre els sentits del nen en els primers anys de la seva vida. Va destinada a tots aquells nens a qui se’ls ha detectat un problema de desenvolupament, ja sigui físic o psíquic, i l’objectiu és millorar les seves capacitats provocant efectes positius a nivell neurològic. 

L’estimulació en aquests primers anys de vida dóna més recursos al nen per adaptar-se al seu entorn, i en definitiva per poder adquirir aprenentatges de forma constant. Al Centre Auca també apliquem la música en l’estimulació precoç, doncs aquesta intervé en el sentit auditiu, però també en el tàctil, el visual i el cinestèssic (de moviment).

Les activitats que es fan en les sessions d’estimulació són curtes, senzilles i repetitives, doncs es tracta que el cervell del nen assimili petites quantitats d’informació i tingui l’oportunitat de processar-les per tal d’activar camins neuronals que s’aniran enfortint i, per tant, facilitant aprenentatges futurs.